Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Martin Smedsén Arkitektkontor AB behandlar personuppgifter om våra kunders kontaktpersoner, nuvarande och potentiella, samt personuppgifter om de kontaktpersoner som företräder våra leverantörer och intressenter.
        Martin Smedsén Arkitektkontor AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas. Vår utgångspunkt är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, samt att använda de uppgifter som är minst integritetskänsliga.
        Kontakta Martin Smedsén Arkitektkontor AB (559443-5926, Mossvägen 20, SE-981 38, Kiruna) om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Martin Smedsén Arkitektkontor AB behandlar ditt namn, telefonnummer och e-postadress för att leverera produkter och tjänster, för att administrera beställningar, för att tillhandahålla service och utskick och i syfte att utöva våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med kunder, leverantörer och intressenter. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att göra ovanstående.
        Martin Smedsén Arkitektkontor AB kommer att behålla dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns ovan och för alla frågor som rör vårt avtalsförhållande med våra kunder, leverantörer och intressenter.
        Om du meddelar Martin Smedsén Arkitektkontor AB att du inte längre är kundens, leverantörens eller intressentens kontaktperson, kommer vi radera dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.
        Dina uppgifter (till exempel ditt namn) kan finnas i avtal, korrespondens eller annan dokumentation som vi behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att lagra sådan dokumentation i den mån den är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för vår affärsverksamhet.
        Martin Smedsén Arkitektkontor AB kan även spara dina personuppgifter under en längre tid där det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt tillämplig lag eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
        Martin Smedsén Arkitektkontor AB kan också komma att behandla din e-postadress för direktmarknadsföringsändamål. Marknadsföringen består av utskick via e-post med våra tjänster som vi tror kan vara relevanta för dig i ditt yrke. Utskick kan skickas till dig så länge vi har ett avtalsförhållande med kunden som du representerar. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.
        Du kan när som helst avregistrera dig från våra marknadsföringsutskick, genom att kontakta Martin Smedsén Arkitektkontor AB (559443-5926, Mossvägen 20, SE-981 38, Kiruna).

Vem tar del av dina uppgifter?

Martin Smedsén Arkitektkontor AB kan komma att överföra dina personuppgifter till olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Martin Smedsén Arkitektkontor AB medan de utför en tjänst åt oss.
        Martin Smedsén Arkitektkontor AB vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
        Martin Smedsén Arkitektkontor AB kan också lämna ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter där vi är skyldiga att göra det enligt lag.
        Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du har rätt att utöva gentemot Martin Smedsén Arkitektkontor AB och vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna sammanfattas här nedanför. För ytterligare information, se GDPR, kapitel 3, avsnitt 3-5.

(a) Rätt till tillgång.
        Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig själv behandlas och i så fall tillgång till personuppgifterna och information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, och den planerade tidsperioden för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta).

(b) Rätt till rättelse.
        Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga uppgifter.

(c) Rätt till radering.
        Under vissa omständigheter har du rätt att begära att kontoret raderar dina personuppgifter, t.ex. när det inte längre är nödvändigt för kontoret att behandla dina uppgifter med hänsyn till de syften för vilka de samlades in.

(d) Rätt att invända.
        Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot kontorets behandling av dina uppgifter, varpå kontoret inte längre kommer att behandla dina uppgifter om inte kontoret kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen. Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring.

(e) Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet.
        Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

Med reservation för ändringar

Martin Smedsén Arkitektkontor AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
        Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida (martinsmedsen.com/integritetspolicy).
︎

Martin Smedsén Arkitektkontor AB
Mossvägen 20
SE-981 38 Kiruna


Integritetspolicy